Stilguiden VGR

Stilguiden VGR

Designa och producera gränssnitt baserat på komponenter och riktlinjer från Stilguiden VGR.

Komponenters status

Stilguiden VGR är levande och utveckling sker kontinuerligt, komponenter ges status utifrån deras stadie i utvecklingsprocessen. Möjlig status listas nedan.

Status Beskrivning
Ej redo för produktion.
Work in progress. Feedback och/eller utveckling pågår.
Färdig för produktion.

Navigera komponenter och dokumentation från menyn till vänster.